Най-честите въпроси

Секция "Стволови клетки"

Стволовите клетки са примитивни, недиференцирани клетки, нямащи все още специфична за даден вид тъкан функция. Зреейки, тези клетки се превръщат в характерни за съответната тъкан зрели клетки. Зрелите клетки имат специфичен вид и функция, което ги прави „диференцирани“, т.е. различни от останалите видове клетки.
Понастоящем има над 80 заболявания, които са признати като стандартни клинични индикации за лечение с кръв от пъпна връв. Основната част от тях са в областта на хематологията и онко-хематологията, и включват: Левкемии и лимфоми Остра лимфобластна левкемия Остра миелоидна левкемия Остра бифенотипна левкемия Остра недиференцирана левкемия Левкемия при възрастни / Т-клетъчен лимфом Лимфом на Ходжкин Неходжкинови лимфоми Хронична лимфоцитна левкемия Пролимфоцитна левкемия Миелодиспластични/миелопролиферативни нарушения Миелодиспластични синдроми, включително: Рефрактерна анемия (RA) Рефрактерна анемия с пръстеновидни сидеробласти (ARSA) Рефрактерна анемия с излишък на бласти (AREB) Рефрактерна анемия с излишък на трансформиращи бласти (AREB-t) Хронична миеломоноцитна левкемия Ювенилна миеломоноцитна левкемия Рефрактерна цитопения Филаделфийска положителна хронична миелоидна левкемия Идиопатична миелофиброза Истинска полицитемия Есенциална тромбоцитемия Плазмоцитни разстройства Множествен миелом Плазмоклетъчна левкемия Макроглобулинемия на Waldenstrom Амилоидоза Злокачествени анемии Придобита апластична анемия Анемия на Фанкони Вродена дискератоза Пароксизмална нощна хемоглобинурия Blackfan-Diamond анемия Вродена дисеритропоетична анемия Преходна чиста аплазия на еритроцитите Вродена амегакариоцитна пурпура (мутация на тромбопоетин- рецепторния ген) Болест на Bernard-Soullier, тромбастения на Glanzmann Вродена агранулоцитоза (синдром на Kostmann) Синдром на Shwachman-Diamond Хемоглобинопатии Бета таласемия Сърповидно-клетъчна анемия Трансфузионно-зависим дефицит на пируват-киназата Хистиоцитни разстройства Фамилна хемофагоцитна лимфохистиоцитоза Синдром на Griscelli Синдром на Chediak-Higashi Лангерхансова клетъчна хистиоцитоза (хистиоцитоза X) Вродени нарушения на имунната система Хронична грануломатозна болест Дефицит на левкоцитната адхезия Тежък комбиниран имунодефицит (SCID), включително: Дефицит на аденозин дезаминазата Дефект на HLA клас I и II молекули Дефект на Zap70 Синдром на Omenn Дефицит на пурин-нуклеозид-фосфорилаза Ретикуларна дисгенезия Дефект на гама веригата, общ за множество цитокини Дефект на JAK3 Хипер-IgM синдром Синдром на Wiskott-Aldrich Х-свързан лимфопролиферативен синдром (синдром на Duncan или синдром на Purtillo) Хрущялна хипоплазия (Yunis-Varon) Синдром на DiGeorge IPEX синдром (имунен дефицит с Х-свързана полиендокринопатия и ентеропатия) Вродени грешки в обмяната Синдром на Hurler (MPS-IH) Синдром на Scheie (MPS-IS) Синдром на Maroteaux-Lamy (MPS-VI) Синдром на Sly (MPS-VII) Адренолевкодистрофия Фукозидоза Болест на Gaucher Болест на Krabbe Манозидоза Метахроматична левкодистрофия Муколипидоза II (I-клетъчна болест) Невронална цероидна липофусциноза (болест на Батен) Болест на Sandhoff Остеопетроза Остеогенеза имперфекта Други наследствени заболявания Вродена еритропоетична порфирия (болест на Gunther) Други неоплазми Сарком на Ewing Невробластом Светлоклетъчен нефрокарцином Рабдомиосарком Други индикации Синдром на Evans Автоимунен лимфопролиферативен синдром (от FAS, FAS-L, каспазен дефект) Прогресивна системна склероза Педиатрични неоплазми, лекувани с химио/лъчетерапия (поради повишен риск от развитие на вторична миелодисплазия и остра левкемия)
Проучванията показват, че при размразяване след 25 годишно криосъхранение, стволовите клетки са запазили своята жизненост и пролиферативен потенциал. Макар и това да се предполага, нужни са допълнително доказателства в подкрепа на съхранението за по-дълъг период от време.

Секция "SSCB"

SSCB е швейцарска тъканна банка, основана през 2005 г. Банката оперира с различни видове перинатална тъкан. SSCB притежава значителен опит в извличането и съхранението на стволови клетки от умбиликална кръв   –   услуга, насочена към очакващите дете двойки. Централната лаборатория на SSCB се намира в градчето Вакало (кантон Тичино). В структурата се обработват и изследват пробите от умбиликална кръв. Там се намират технологично чистите помещения, в които се обработват тъканните проби, както и криоконтейнерите (Дюаровите съдове) с течен азот за дългосрочно криосъхранение на биологични материали. Към биобанката са разкрити отдел за контрол на качеството, както и научно-развоен отдел. Административният офис на SSCB се намира в Цюрих. Компанията има офиси в Милано, Рим и в други европейски градове. SSCB присъства директно или чрез местни дистрибутори в различни държави, включително в държави от Югоизточна Европа. SSCB предлага технологично напреднала услуга и стриктно спазва най-високите стандарти за качество. Компанията всъщност е акредитирана от FACT-NetCord и GMP сертифицирана. Благодарение на гореспоменатите сертификати, SSCB стартира пилотен проект с обществени здравни заведения в Швейцария (болница Берн) в контекста на „хибридно“ съхранение на кръв от пъпна връв. Благодарение на това партньорство частно съхраняваните проби могат да се използват от швейцарската общественост, тъй като са регистрирани в международните донорски списъци. Това е така, защото SSCB спазва същите стандарти за качество, предлагани от системата на общественото здравеопазване. Само SSCB е в същото време GMP сертифицирана и хибридна банка и Fact NectCord акредитирана и това я отличава от другите конкуренти. И накрая, SSCB си сътрудничи с Swiss Stem Cell Foundation, изследователска фондация в областта на стволовите клетки, базирана в Лугано. Освен това приключва работата по изследователския център на SSCB, новопостроена структура от над 3300 квадратни метра, където ще бъдат създадени множество лаборатории за изследване на стволови клетки. Можете да разгледате проекта на този линк : https://www.youtube.com/watch?v=OapTTYq2XjA.
Освен задължителните местни акредитации, SSCB е акредитирана от FACT – NetCord и поддържа сертификат за съответствие със стандарта GMP. FACT – NetCord: Тази организация разработва и поддържа единствената международно призната система за специфични стандарти за качество и безопасност в сферата на банкирането на кръв от пъпна връв. FACT-NetCord сертифицира преди всичко публичните биобанки за кръв от пъпна връв. Поради твърде високите изисквания, много малко частни (семейни) банки биват сертифицирани по този стандарт. Като единствената швейцарска биобанка, SSCB е една от 5-те частни банки за умбиликална кръв в света, сертифицирани за съответствие с актуалния стандарт на FACT- NetCord. Вече повече от 10 години, SSCB поддържа своя актуален сертификат. При обработката на пробите от умбиликална кръв SSCB използва международно утвърдения метод за редукция на обема, с отделяне на еритроцитите и кръвната плазма. Съответствието със стандарта GMP има отношение най-вече към обработката на клетки и тъкани извън затворена система (както е с кръвта), както и към преработката до степен на „високо-технологично лекарствено средство“ за клетъчна терапия. Стандартът GMP (добра производствена практика) е особено популярен във фармацевтичния сектор, а в случая с SSCB гарантира, че производствените процеси в т.нар. „клетъчна фабрика“ (cell factory) съответстват на фармацевтичното качество.
До момента, Swiss Stem Cell Biotech съхранява над 25 000 висококачествени проби със стволови клетки на клиенти от цяла Европа.

Секция "Услуги"

Към момента предлагаме най-вече съхранението за срок от 20 години. Единствената причина е, че въпреки предположенията, досега няма научни доказателства в подкрепа на съхранението над 25 години. С поглед на своите сертификати, в SSCB предпочитаме да се придържаме към проверените данни, което не би попречило в бъдеще да удължим сроковете за съхранение.
Да, SSCB предлага услугите си, чрез лицензираната в България „Швейцарска биобанка“, която ще ви обслужи и ще организира вземането на пробите и транспорта им до нашата лаборатория в Швейцария.
SSCB предлага частно съхранение на стволови клетки от пъпна връв. Тези клетки могат да се използват както автоложно   –   от детето, от което са взети, така и от близък родственик, стига да бъде установена достатъчна степен на съвместимост с реципиента. Тъй като стволовите клетки от пъпната връв са имунологично „по-наивни“ (по-незрели от другите стволови клетки), то изискванията за съвместимост между донор и реципиент при тях са по-ниски.
При невъзможност за вземане на кръв от пъпна връв, предварително заплатената сума се възстановява в пълен размер. Ако е взета проба, но същата не може да бъде съхранена успешно, сумата ще ви бъде възстановена частично.
Цените на пакетните услуги включват: предварителната оценка за годност; специалния кит за пробовземане и транспорт (валидиран да поддържа идеалната температура до 100 часа); пробовземането и транспорта на биологичен материал; задължителните микробиологични и серологични изследвания; обработката на материала чрез най-ефективните методи (Sepax-2, флоуцитометрия и пр.); криоконсервацията на материала при -196 ° градуса в парите на течен азот, при оптимални за запазване на жизнеността на клетките условия; съхранението на материала за определен период.

Compila il form per richiedere informazioni e scaricare la guida gratuita

[hubspot type=form portal=20262290 id=23265a3d-1b06-43c1-a26d-bbca023e05c9]

Contattaci telefonicamente per una consulenza gratuita

Lun – Ven 8:00 – 18:30